RTVV SAU

COMUNICAT RTVV SAU (EN LIQUIDACIÓ)

ABONAMENT DE LA RESTA DE LA PAGA EXTRAORDINÀRIA 2012

29/08/2016

En compliment amb el previst en la disposició vint-i-dos de la Llei 11/2015 de 29 de desembre, de pressupostos de la Generalitat. (DOCV de 31 de desembre de 2015). (Recuperació de la paga extraordinària i addicional del mes de desembre del 2012 del personal del sector públic de la Generalitat afectat per l'aplicació del Decret Llei 6/2012, de 28 de setembre, del Consell, de desplegament i aplicació de les disposicions incloses en el titol I i disposicions concordants del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l'estabilitat pressupostària i el foment de la competitivitat). informem que el procediment per agilitar el pagament de la paga extra de 2012 en relació meritada quantitat serà el següent:

- Hauran de completar i signar l’annex adjunt a aquest comunicat i enviar-se escanejat a la direcció de correu electrònic: gestionlaboral2016@rtvv.es

- Termini de recepció de sol•licituds fins el 30 de setembre de 2016.

Es recorda igualment que l’abonament es realitzarà en l’últim compte bancari comunicat a l’empresa, i únicament en cas d’haver modificat el mateix, cal incorporar les dades bancàries en l’apartat corresponent en l’annex I. –i aportar còpia de l’acreditació de titularitat bancària

Annex I de sol•licitud d’abonament de part de la paga extraordinària de 2012.

(Qualsevol informació addicional pot adreçar-se al correu electrònic referit)

COMUNICAT RTVV SAU (EN LIQUIDACIÓ)

ABONAMENT DE PART DE LA PAGA EXTRAORDINÀRIA 2012

20/11/2015

En compliment del Decret Llei 6/2015, de 16 d’octubre, del Consell, (DOCV 19 d’octubre) convalidat por Resolució 69/IX, de 12 de novembre, del Ple de Les Corts. (DOCV 18 de novembre) pel qual es fa efectiva la recuperació de determinades quantitats de la paga extraordinària de desembre de 2012, i especialment en quant a la seua disposició addicional segona del Decreto Llei 6/2015, informem que el procediment per agilitar el pagament de la meritada quantitat serà el següent:

- Hauran de completar i signar l’annex adjunt a aquest comunicat i enviar-se escanejat a la direcció de correu electrònic: organitzaciolaboral@rtvv.es

- Termini de recepció de sol•licituds fins el 20/12/2015.

Es recorda igualment que l’abonament es realitzarà en l’últim compte bancari comunicat a l’empresa, i únicament en cas d’haver modificat el mateix, cal incorporar les dades bancàries en l’apartat corresponent en l’annex I. –i aportar còpia de l’acreditació de titularitat bancària

Annex I de sol•licitud d’abonament de part de la paga extraordinària de 2012.

Annex II del Decret Llei 6/2015, de 16 d’octubre, del Consell, (DOCV 19-10-2015)

Annex III Resolució 69/IX, de 12 de novembre, del Ple de Les Corts. (DOCV 18 de novembre)Decreto Llei 6/2015 de 16 de octubre.

(Qualsevol informació addicional pot adreçar-se al correu electrònic referit)

COMUNICAT RTVV SAU (en liquidació)

19/01/2015

Tal com es va informar en la comunicació del passat dia 18 de desembre, hui ha finalitzat el termini per a sol·licitar l'abonament de part de la paga extraordinària de 2012.

Per a qualsevol dubte o aclariment es pot telefonar al 963183152 o enviar un e-mail a organitzaciolaboral@rtvv.es

L'horari d'atenció del telèfon és de dilluns a divendres de 9 a 14.30 hores.

COMUNICAT RTVV SAU (en liquidació)

19/01/2015

El passat dia 18 de desembre del 2014, l'empresa va comunicar el procediment de sol·licitud d'abonament de la paga extraordinària de 2012. En l’esmentat comunicat es va informar que, en aplicació de la normativa fiscal vigent i des del punt de vista del perceptor, les quantitats ingressades tenien la consideració d’endarreriments de 2012 subjectes a una retenció del 15% i obligarien a la realització de declaració complementària. Així mateix, es va incloure un enllaç a una pàgina de l'Agència Tributària per a ampliar la informació.

No obstant això, el BOE del dia 2 de gener del 2015 publica una Resolució de 29 de desembre del 2014, conjunta de les Secretaries d'Estat de Pressupostos i Gastos i d'Administracions Públiques que establix que “el reconeixement del dret a recuperar les quantitats deixades de percebre es produïx per imperatiu de la pròpia Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per al 2015 i produïx els seus efectes a partir d'este últim any, per la qual cosa totes les quantitats que es reconeguen en virtut del que disposa la disposició addicional constituïxen percepcions corresponents a l'exercici de 2015 .” (La disposició addicional mencionada és la que es referix a la recuperació de la paga extraordinària de desembre del 2012).

Si bé és cert que la Resolució és aplicable al personal del sector públic estatal, i remet a la legislació autonòmica en el cas del personal funcionari dels cossos transferits a les comunitats, a falta d'una altra disposició en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, el raonable és seguir el mateix criteri.

Per tant, les percepcions derivades de la devolució de part de la paga extra de desembre del 2012 tindran la consideració de retribucions de 2015, i no resulta aplicable la retenció del 15% per no tractar-se d’endarreriments, ni la realització de declaració complementària de l'exercici 2012.

PROCEDIMENT DE SOL·LICITUD D'ABONAMENT DE PART DE LA PAGA EXTRAORDINÀRIA DE 2012

18/12/2014

En relació amb l'acord de la Mesa General de Negociació de la Generalitat, de personal funcionari, estatutari i laboral, per a la devolució de part de la paga extraordinària de desembre del 2012 suprimida pel RDL 20/2012 de 13 de juliol, l'empresa procedirà a abonar, en el mes de gener, la quantia corresponent als 14 dies meritats, de l'1 al 14 de juliol, de l’esmentada paga extraordinària.

Seguint el procediment de l'acord per al personal de l'Administració de la Generalitat, el personal que no es trobe d'alta en la nòmina corresponent al mes de gener del 2015 i tinga meritacions relatives a la paga extraordinària de desembre de 2012, haurà de comunicar-ho individualment a l'òrgan competent en matèria de personal.

A fi de facilitar el màxim possible este procés, tota persona que complisca els requisits per al cobrament, d'acord amb el paràgraf anterior, podrà sol·licitar-lo omplint el formulari en esta página web. Una vegada processada la seua petició, l'empresa notificarà el registre de la sol·licitud i indicarà el dret a l'abonament enviant un missatge a l'adreça de correu facilitada pel propi treballador en el formulari.

Si no resultara possible l'enviament del formulari per mitjans telemàtics, l'interessat podrà presentar la sol·licitud en el registre d'entrada del CPP de Burjassot, l'horari d'atenció del qual és de 9 a 14 h. La presentació en el registre d'entrada es podrà fer entre el 7 i el 19 de gener o per correu certificat dirigit a la Direcció de RR.HH. de Radiotelevisió Valenciana, SAU, Polígon Accés Ademús s/n 46100 Burjassot (València)

El termini de recepció de sol·licituds es tancarà el dilluns 19 de gener del 2015 a les 14h.

CONSIDERACIONS

1.- Les quantitats a abonar per este procediment ja van ser cotitzades a la Seguretat Social en el seu dia, tal com va establir la normativa (RDL 20/2012 i DL 6/2012 del Consell de la Generaltitat). Per tant, no cal practicar cap cotització complementària.

2.- Respecte a la tributació per rendiments de treball, estos ingressos tenen la consideració fiscal d’endarreriments imputables a l'exercici 2012 (art. 14.2.b) LIRPF). Açò implica la necessitat de declarar-los per mitjà de declaració complementària de l'IRPF, sense sanció ni interessos de demora o recàrrecs, que haurà de presentar-se en el termini que hi ha entre la data en què es perceben els endarreriments i el final del següent termini de declaracions pel IRPF. Es pot consultar informació relativa a este procediment en la següent pàgina de l'agència tributària: Com i quan es presenta una declaració complementària.

En el moment del pagament RTVV practicarà una retenció del 15% sobre l'import brut de la retribució.

3.- El pagament de part de la paga extra de desembre del 2012 no suposa cap modificació sobre l'import de la indemnització per acomiadament.


(*) L'abonament es realitzarà en l'últim compte corrent comunicat a l'empresa. Si l'interessat desitja modificar el compte, haurà de comunicar-ho per mitjà de sol·licitud firmada i haurà d'aportar fotocòpia de la llibreta bancària en què consten les dades personals juntament amb el número de compte.

La sol·licitud i la fotocòpia podran enviar-se per correu electrònic a l’adreça organitzaciolaboral@rtvv.es , o presentar-se en el registre del CPP de Burjassot, l'horari d'atenció del qual és de 9 a 14h. (la presentació en el registre d'entrada es podrà fer entre el 7 i el 19 de gener) o per correu certificat dirigit a la Direcció de RR.HH. de Radiotelevisió Valenciana, SAU, Polígon Accés Ademús s/n 46100 Burjassot (València)

Accedeix al formulari On-line >>>

Descarrega el model de document per a presentar en el registre d'entrada:

Model en format DOC >>>

Model en format PDF >>>

COMUNICAT RTVV SAU (en liquidació)

25/06/2014

A partir de demà, l’empresa realitzarà un ingrés bancari a alguns treballadors afectats per les extincions laborals corresponent a la quantitat resultant del recàlcul de les indemnitzacions. Esta quantitat resulta de l’ajust del càlcul al dia efectiu de la baixa laboral

No tots els treballadors afectats rebran este ingrés, ja que una part ja tenia calculada esta diferència i un altre grup ja ha assolit el límit indemnitzatori.

L’empresa també realitzarà en els pròxims dies l’ingrés bancari dels errors detectats en els càlculs de les indemnitzacions derivats sobretot del còmput de l’antiguitat.

Avís d'interés per als treballadors. Pla de recol·locació externa

15/05/2014

En el dia de hui l’empresa Radiotelevisió Valenciana, SAU ( en liquidació) ha enviat al correu col·laboratiu dels treballadors la carta següent, sobre la posada en marxa del pla de recol·locació externa contemplada en l’acord de l’ERO.


Burjassot, 15 de maig de 2014

Estimat Sr/a:

Com és sabut, la direcció i la representació legal dels treballadors de l'empresa Radiotelevisió Valenciana, SAU (en liquidació) van assolir el 23 de març de 2014 un acord en matèria d'acomiadament col·lectiu.

Entre les condicions de l'esmentat acord, així com en compliment de l'article 53.10 del Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, es troba un pla de recol·locació externa per a tots els treballadors, que inclou mesures de formació i orientació professional, atenció personalitzada al treballador afectat i busca activa d'ocupació.

Li comuniquem que disposa d'un termini de quinze dies, a partir de la recepció d’este escrit, per a posar-se en contacte amb l'empresa de recol·locació Fundación Equipo Humano, al telèfon 902 110 473, a l’adreça de correu electrònic recolocat@fundacionequipohumano.es o a la web de l’empresa www.fundacionequipohumano.es.

D'altra banda, li recordem el correu electrònic habilitat en la direcció de recursos humans de RTVV, SAU (en liquidació)- organitzaciolaboral@rtvv.es – per a qualsevol incidència en la matèria.

Atentament,

El Consell de Liquidació de RTVV, SAU.
Acord Junta General d'Accionistes 28 novembre del 2013.
( DOCV 28/11/2013).


Avís consultes i gestions

09/05/2014

L'empresa posa a disposició dels treballadors el telèfon 963183152 i l’adreça de correu electrònic organitzaciolaboral@rtvv.es perquè puguen realitzar les consultes i gestions necessàries sobre qüestions com ara indemnitzacions, salaris deixats de percebre, prestacions socials o qualsevol altre dubte o aclariment que necessiten.

L’horari d’atenció del telèfon és de dilluns a divendres de 9 a 14.30 hores.

Documentació d'interés per als treballadors

08/05/2014

Memòria explicativa de les causes objectives que justifiquen el procediment d'acomiadament col·lectiu en la societat Radiotelevisió Valenciana, S.A.U (en liquidació):

Descarregar document (pdf) >>>


Acta de finalització amb acord del període de consultes del procediment d'acomiadament col·lectiu de Radiotelevisió Valenciana, S.A.U (en liquidació):

Descarregar document (pdf) >>>

AVÍS PRESTACIONS ECONÒMIQUES DE CARÀCTER SOCIAL

02/05/2014

En compliment del que disposa l'apartat Tercer, punt III, de l’acord assolit entre empresa i seccions sindicals, i a fi que els treballadors puguen manifestar el seu interés a demanar les prestacions econòmiques de caràcter social recollides, l’empresa estableix un termini de 10 dies naturals des de hui, 2 de maig fins al 12 inclòs, per a fer arribar les sol.licituds i la documentaciò requerida a través del registre d’entrada del CPP de Burjassot o per correu electrònic a organitzaciolaboral@rtvv.es (triar una de les dos opcions) segons model adjunt.

El horari del registre del CPP de Burjassot és de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores.

Nota: Estes ajudes no es percebran amb el primer 60 % de la indemnització, degut a què la quantitat global està supeditada al cost definitiu de les indemnitzacions per acomiadament.

Formulari de sol·licitud (doc) >>>

AVÍS INFORMACIÓ FISCAL ERRÒNIA

02/04/2014

S'informa als empleats de RTVV que s'ha detectat informació errònia en les comunicacions fiscals efectuades a l'Agència Tributària, que tindrien incidència en els esborranys de les declaracions de renda remesos per Hisenda. Per això, es prega als treballadors de RTVV SAU que no confirmen estos esborranys. L'empresa els enviarà com més prompte millor un certificat on es detallen les dades correctes, amb el qual es podrà calcular correctament la declaració de renda.

COMUNICAT D'INTERÉS PER ALS TREBALLADORS

27/03/2014

Com a continuació de la comunicació del passat dia 25 de març, i en compliment del que disposa l'apartat Quart de l'acord assolit entre empresa i seccions sindicals, per este document es notifica que podran prolongar la seua continuïtat en l'empresa, durant les tasques de liquidació d'acord amb el seu contracte de treball, aquells treballadors que tinguen la categoria laboral recollida en el VIII Conveni Col·lectiu (no vigent), que s'indica en taula annexa, i que hagen realitzat les funcions requerides.

Addicionalment serà condició necessària per a poder optar a la continuïtat haver treballat en el departament corresponent des de l'1 de gener del 2012.

S'estableix com a excepció a l'anterior criteri aquells treballadors que tinguen 53 o 54 anys d’edat i puguen arribar als 55 anys abans de l'1 de juliol del 2015, i que tinguen la categoria, formació, coneixement i possible titulació.

El lloc de treball oferit podrà ser amortitzat en qualsevol moment i de forma unilateral per l'empresa, anteriorment a la finalització del període màxim indicat, en funció de les seues necessitats i criteri empresarial

Els treballadors interessats poden enviar la seua sol·licitud únicament al compte de correu organitzaciolaboral@rtvv.es, abans de la finalització del 2 d'abril del 2014.

Els criteris que es tindran en consideració per a la selecció de les persones que hagen d'ocupar els llocs de treball necessaris, són els que es contenen en l'acta de finalització amb acord del període de consultes del procediment d'acomiadament col·lectiu de Radiotelevisió Valenciana SAU (en liquidació), el text literal dels quals es transcriu a continuació:

CRITERIS DE SELECCIÓ DEL PERSONAL L'EIXIDA DEL QUAL ES VORÀ DIFERIDA:

La direcció de l'empresa queda facultada per a determinar les necessitats operatives que impliquen càrrega de treball, i requerirà a este efecte el personal adequat per a la realització dels treballs que hagen de desenvolupar-se fins al tancament definitiu de totes les activitats.

Les parts han pactat els següents criteris de selecció d'aquells treballadors que hagen de continuar prestant els seus servicis en el transcurs i fins al límit de l'aplicació del present procés d'acomiadament col·lectiu, de tal manera que amb caràcter immediat, dins dels 10 dies naturals següents a la firma del present Acord, els treballadors que estiguen interessats a cobrir llocs de treball en el període de temps en què dure la liquidació de l'empresa hauran de manifestar-ho de manera fefaent davant de la Direcció de l'Empresa.

De la borsa resultant de treballadors es pacten els següents criteris de selecció:

1.- Voluntarietat respecte a la possibilitat de rescindir el contracte de treball. Aquelles persones que vagen a prestar els seus servicis en el procés de liquidació podran rebutjar l'orde d'incorporació o continuïtat, i podran acollir-se a les mesures extintives pactades amb un termini mínim de preavís de 10 dies naturals.

2.- Tindran prioritat per a l'exercici del lloc de treball, d'acord amb la categoria ostentada, i d'acord amb la formació, coneixement i possible titulació requerida, els treballadors que segons allò que s'ha pactat en este procés d'acomiadament col·lectiu compten amb 53 o 54 anys d'edat i puguen arribar a accedir a l'edat de 55 anys durant el transcurs d'aplicació del present procés d'acomiadament col·lectiu.

3.- En cas de concurrència de diversos candidats, tindrà caràcter preferent el treballador que haja accedit a la plantilla de l'Empresa per mitjà de l'adjudicació de plaça d'acord amb la superació del procés selectiu.

4.- En el supòsit d'igualtat, prevaldrà el criteri de major antiguitat.

5.- Un criteri d'idoneïtat i eficàcia únicament referit a llocs específics en què es comprove que per coneixement d'antecedents i/o formació tècnica específica el treballador designat per l'empresa no haja de ser substituït per un altre.

6.- Si no hi ha altre remei, entre dos candidats igualats, resultarà preferent aquell el cònjuge/parella del qual també es trobe afectat per l'acomiadament col·lectiu respecte d’aquell en qui no concórrega eixa circumstància.


Formulari de sol·licitud per a la Xarxa (doc) >>>

Formulari de sol·licitud per a Documentació (doc) >>>

Formulari de sol·licitud per a treballadors de 53 o 54 anys (doc) >>>

Formulari de sol·licitud per a RTVV (doc) >>>


ÀREA DOCUMENTACIÓ
NÚM. pax.
Funció/categoria
Justificació
2 Tècnic superior documentalista Ingesta retrospectiva
17 Documentalistes Ingesta retrospectiva
1 Tècnic electrònic Suport sistema gestió audiovisual
2 Operadors equips Suport sistema gestió audiovisual+Inventari cintes
1 Aux Administratiu Inventari cintes
 
ÀREA ECONÒMICA
NÚM. pax.
Funció/categoria
Justificació
5 Aux Administratiu - Gestió de tresoreria
- Comptabilització de gastos de personal (incloent indemnitzacions, liquidacions i enllaços comptables).
- Registre d'amortitzacions i apunts d'immobilitzat
En general, personal de suport a les àrees de tresoreria, inventaris, comptabilitat i control de gestió.
1 Administratiu Comptabilització i tancament de tots els contractes no relacionats amb producció. Valoració de liquidació i registre comptable.
2 Tècnic mitjà Control Gestió - Responsable de tresoreria.
- Responsable de comptabilitat
1 Tècnic Tresoreria Resolució de tots els contractes relacionats amb la producció aliena, valoració de liquidació i registre comptable. Responsable de control de gestió.
1 Tècnic Mitjà Gestió Tresoreria Resolució econòmica de tots els contractes relacionats amb la producció, valoració de liquidació i registre comptable, així com fiscalització de documentació suport aportada.
1 Tècnic Superior Economista Responsable de pressupostos i inventaris, elaboració de comptes anuals i tancament d'inventaris de patrimoni necessaris, col·laborant en la fixació de criteris comptables i assistència a auditors.
 
ÀREA JURÍDICA
NÚM. pax.
Funció/categoria
Justificació
1 Tècnic Organització RRHH Persona responsable del Departament Jurídic.
1 Advocat Elaboració de contractes i resolucions, defensa jurídica i elaboració d'informes.
2 Administratiu Funcions de suport en el departament, ús del sistema informàtic de gestió del departament per a control de pleits i contractació, gestió d'arxiu jurídic, busca de jurisprudència, etc.
Registre de demandes àrea laboral i jurídica
4 Aux Administratiu Un realitza funcions d'advocat
Funcions de suport en el departament, ús del sistema informàtic de gestió del departament per a control de pleits i contractació, gestió d'arxiu jurídic, busca de jurisprudència, etc.
Registre demandes àrea laboral i jurídica
 
ÀREA COMPRES
NÚM. pax.
Funció/categoria
Justificació
1 Tècnic Mitjà Gestió Tresoreria Responsable unitat de compres- control de contractes (formalització i venciments), adjudicacions, pròrrogues i annexos/ modificacions als contractes, etc. adjudicats basant-se en la LCSP. Registre de contractes de la GV. Tramitació contractes d'assegurances
2 Administratiu Funció de suport, publicacions en el DOCV, BOE, etc. Publicacions en la plataforma de contractació de la GV. Accés al registre de contractes GV, etc. Tramitació contractes d'assegurances
1 Auxiliar de servicis Control de material de papereria- Gestió de recepció de comandes.
 
ÀREA RECURSOS HUMANS
NÚM. pax.
Funció/categoria
Justificació
1 Tècnic Superior de RRHH Responsable servici. Coordinació tasques. Interlocució amb la Direcció.
6 Administratius Gestió i càlcul de nòmina. Suport processos massius recàlculs nòmina, indemnitzacions i liquidacions. Necessari personal que haja utilitzat l'aplicació de suport a la nòmina (Savia)
3

Tècnic servicis generals/ Tècnic gestió personal/ Graduat social/ Tècnic relacions laborals/ Tècnic mitjà control de gestió/ Tècnic organització recursos humans

Suport gestió procés durant i post-ERO. RRLL, seguiment del pla de recol·locació externa, conveni especial amb la Seguretat Social, etc.
3 Aux Administratiu Funcions de suport al departament
 
ÀREA PREVENCIÓ RISCOS LABORALS
NÚM. pax.
Funció/categoria
Justificació
3 Tècnics prevenció riscos laborals (mitjà o superior) En funció legislació vigent- si se superen els 100 treballadors, en calen 3
 
ÀREA MANTENIMENT
NÚM. pax.
Funció/categoria
Justificació
1 Tècnic Electrònic Responsable. Interlocució proveïdors. Gestió contractes
2 Operari Manteniment Manteniment de les instal·lacions.
2 Aux Administratiu Registre + Correus, seguiment control contractes, amb coneixement del sistema informàtic de registre
 
ÀREA COMUNICACIÓ, MARKETING I MITJANS ARTÍSTICS
NÚM. pax.
Funció/categoria
Justificació
1 Periodista- redactor Responsable servici. Coordinació tasques. Interlocució amb la Direcció.
1 Assessor tècnic Suport comunicació corporativa. Periodista/Lingüista
1 Expert Serveis Multimèdia / Tècnic Comunicació Gestió web
2 Aux. Administratiu Gestor comercial- Gestió cobraments/impagaments
Suport processos interns
1 Administratiu Especialista Màrqueting- Facturació contractes pendents de resoldre
1 Especialista en vestuari Vestuari /Mitjans artístics- Suport catalogació actius. Procés venda actius
 
ÀREA INFORMÀTICA
NÚM. pax.
Funció/categoria
Justificació
3 Analista

- Responsable servici. Coordinació tasques. Interlocució amb la Direcció.
- Admó BBDD/Gestió documental
- Admó sistemes, correu, còpies seguretat, internet

4 Programador - Suport processos massius planificació i execució ERO Suport RRHH.
- Suport administració sistemes. Suport xarxa Wan/Lan. Gestió infraestructura.
- Suport sistema gestió EconomicoFinancer
- Suport gestió procés recuperació material. Altes/baixes telèfon
2 Operador de sistemes Atenció a l'usuari.  Recollida material
1 Aux. Administratiu Suport processos interns. Recuperació material
 
ÀREA XARXA I MITJANS TÈCNICS
NÚM. pax.
Funció/categoria
Justificació
1 Tècnic de control i so Responsable tècnic ràdio. Suport, seguiment i recuperació material. Desmuntatge UUMM
4 Tècnic electrònic Responsable secció explotació i operacions
Avaluació funcionament sistemes emissió i continuïtat. Suport XARXA
1 Tècnic elèctric Avaluació funcionament sistemes emissió i continuïtat. Suport XARXA
2 Operador equips Visionat tècnic per a material d'alienes
Subtitulat, per a material d'alienes
1 Aux. Administratiu Funcions de suport
3 Auxiliars explotació Personal subrogació manteniment Xarxa
1 Tècnic elèctric
3 Tècnics electrònics
3 Productor Resolució contractes
1 Auxiliar Administratiu Funcions de suport al departament.
 
ÀREA FICCIÓ, ALIENES I CODA/ESPORTS
NÚM. pax.
Funció/categoria
Justificació
1  Realitzador Responsable ficció i alienes i CODA
2 Productor 1 productor de ficció seriada (L´Alqueria Blanca i El Far)
1 productor de coproducció i drets d'antena
S'estan resolent tots els expedients de coproduccions i drets d'antena.
1 Expert en producció aliena Resolent tots els expedients de producció aliena.
1 Aux. Administratiu Tasques de control de facturació, inventaris i gestió de la producció aliena
2 Productor Resolució dels expedients i contractes de la secció d'esports vigents en l'actualitat
1 Tècnic mitjà control de gestió Resolució dels expedients i contractes de RAV
1 Administratiu Funcions de suport al departament
 


COMUNICAT D'INTERÉS PER ALS TREBALLADORS

26/03/2014

Davant dels dubtes sorgits entre els treballadors sobre les necessitats de personal de l'empresa per a l'execució de les tasques de liquidació, RTVV SAU en liquidació, després de la reunió mantinguda amb el Comité d'Empresa, informa que al llarg del dia de demà es concretaran tant els requisits com el procediment per a sol·licitar la cobertura dels llocs de treball relacionats.

COMUNICAT D'INTERÉS PER ALS TREBALLADORS

25/03/2014

En compliment del que disposa l'apartat Quart de l'acord assolit entre empresa i seccions sindicals, i a fi que els treballadors puguen manifestar el seu interés a cobrir els llocs de treball que es relacionen en este document, dins del termini de 10 dies naturals des de la firma de l'acord, que va tindre lloc el dia 23 de març, l'empresa fa públic i informa a tots els empleats de Radiotelevisió Valenciana SAU (en liquidació) de les seues necessitats de personal per a l'execució de les tasques de liquidació, la finalització de les quals està prevista per al 30 de juny del 2015 com a màxim. (el lloc de treball oferit podrà ser amortitzat en qualsevol moment i de forma unilateral per l'empresa, anteriorment a la finalització del període màxim indicat, en funció de les seues necessitats i criteri empresarial).

Els treballadors interessats poden enviar la seua sol·licitud al compte de correu organitzaciolaboral@rtvv.es, abans de la finalització del 2 d'abril del 2014.Els criteris que es tindran en consideració per a la selecció de les persones que hagen d'ocupar els llocs de treball necessaris, són els que es contenen en l'acta de finalització amb acord del període de consultes del procediment d'acomiadament col•lectiu de Radiotelevisió Valenciana SAU (en liquidació), el text literal dels quals es transcriu a continuació:

CRITERIS DE SELECCIÓ DEL PERSONAL L'EIXIDA DEL QUAL ES VORÀ DIFERIDA:

La direcció de l'empresa queda facultada per a determinar les necessitats operatives que impliquen càrrega de treball, i requerirà a este efecte el personal adequat per a la realització dels treballs que hagen de desenvolupar-se fins al tancament definitiu de totes les activitats.

Les parts han pactat els següents criteris de selecció d'aquells treballadors que hagen de continuar prestant els seus servicis en el transcurs i fins al límit de l'aplicació del present procés d'acomiadament col·lectiu, de tal manera que amb caràcter immediat, dins dels 10 dies naturals següents a la firma del present Acord, els treballadors que estiguen interessats a cobrir llocs de treball en el període de temps en què dure la liquidació de l'empresa hauran de manifestar-ho de manera fefaent davant de la Direcció de l'Empresa.

De la borsa resultant de treballadors es pacten els següents criteris de selecció:

1.- Voluntarietat respecte a la possibilitat de rescindir el contracte de treball. Aquelles persones que vagen a prestar els seus servicis en el procés de liquidació podran rebutjar l'orde d'incorporació o continuïtat, i podran acollir-se a les mesures extintives pactades amb un termini mínim de preavís de 10 dies naturals.

2.- Tindran prioritat per a l'exercici del lloc de treball, d'acord amb la categoria ostentada, i d'acord amb la formació, coneixement i possible titulació requerida, els treballadors que segons allò que s'ha pactat en este procés d'acomiadament col·lectiu compten amb 53 o 54 anys d'edat i puguen arribar a accedir a l'edat de 55 anys durant el transcurs d'aplicació del present procés d'acomiadament col·lectiu.

3.- En cas de concurrència de diversos candidats, tindrà caràcter preferent el treballador que haja accedit a la plantilla de l'Empresa per mitjà de l'adjudicació de plaça d'acord amb la superació del procés selectiu.

4.- En el supòsit d'igualtat, prevaldrà el criteri de major antiguitat.

5.- Un criteri d'idoneïtat i eficàcia únicament referit a llocs específics en què es comprove que per coneixement d'antecedents i/o formació tècnica específica el treballador designat per l'empresa no haja de ser substituït per un altre.

6.- Si no hi ha altre remei, entre dos candidats igualats, resultarà preferent aquell el cònjuge/parella del qual també es trobe afectat per l'acomiadament col·lectiu respecte d’aquell en qui no concórrega eixa circumstància.


Firma l’acord de l’ERO amb cinc de les sis seccions sindicals

RTVV ANTEPOSA LA VOLUNTAT DE LA MAJORIA DELS TREBALLADORS ENFRONT D'UNA MINORIA

23/03/2014

Radiotelevisió Valenciana ha valorat la voluntat majoritària, tant dels treballadors com dels membres del Comité d'Empresa i ha firmat esta nit, per responsabilitat, l'acord sobre l'ERO amb cinc de les sis seccions sindicals.

Tant RTVV com la Generalitat han intentat aconseguir fins a última hora, com era la seua obligació, la unanimitat en la firma del document, no obstant això, al no aconseguir-la per la negativa d'una de les seccions sindicals, han decidit anteposar tant la voluntat dels treballadors, que ahir van referendar amb un 70% de vots positius l'acord, com la del 92% del Comité d'Empresa, que es va manifestar a favor del mateix.

RTVV creu que el preacord aconseguit en la nit del dissabte no podia ser menyscabat per dos representants del Comité d'empresa, ni pels 23 treballadors afiliats a la CGT que van votar a favor del No en l'assemblea celebrada per esta secció sindical.

Sotmés a l’assemblea de treballadors d’esta vesprada

EMPRESA I SINDICATS ARRIBEN A UN PREACORD SOBRE L'ERO DE RTVV

22/03/2014

Els representants de Radiotelevisió Valenciana i els del Comité d'Empresa, reunits en la Mesa Negociadora de l'ERO de RTVV, han aconseguit esta matinada un preacord per a executar l'Expedient de Regulació d'Ocupació extintiu de tota la plantilla.

Este preacord està sotmés tant a la ratificació dels treballadors en l'Assemblea que se celebrarà hui a les 17.00 hores en el Centre de Producció de Programes de Burjassot, com a la de la Generalitat.

El preacord establix un primer pagament del 60 per cent de la indemnització i el 40 per cent restant en el primer trimestre del 2015.

El text final arreplega les aportacions tant de l'empresa com dels representants dels treballadors. Els seus punts principals són:

a) Indemnitzacions de 35 dies per any treballat amb un màxim de 30 mensualitats per a tots els treballadors.

b) Pagaments lineals compresos entre 5.000 i 8.000 euros per treballador en funció del salari.

c) 3.000 euros més per als treballadors de la franja d'edat compresa entre els 45 i 55 anys.

d) Recol·locació en l'administració pública de 7 treballadors de la xarxa i 23 treballadors del servici de documentació.

e) Conveni especial amb la Seguretat Social per a majors de 55 anys.

En tots els casos, la suma de les quantitats no podrà ser superior a la indemnització corresponent a l'acomiadament improcedent.

Els treballadors han renunciat a diverses mesures oferides en el Pla Social de l'empresa, en particular a les derivades del FEAG, destinat a recolzar la seua reinserció laboral, i a la línia de suport per a autònoms i emprenedors.DESENA REUNIÓ DE LA MESA NEGOCIADORA DE L'ERO DE RTVV

20/03/2014

Este matí s'ha mantingut la desena reunió del període de consultes de l'ERO de RTVV, en la que l'empresa ha realitzat una oferta al Comité consistent en:

a) Indemnitzacions de 34 dies per any treballat amb un màxim de 30 mensualitats per a tots els treballadors.
b) Pagament lineal de 6.000 euros als treballadors el salari dels quals és inferior a 35.000 euros a l'any i de 3.000 euros per als que tenen un salari major.
c) 2.500 euros més per als treballadors de la franja d'edat compresa entre els 45 i 55 anys.

En tots els casos, la suma de les quantitats no podria ser superior a la indemnització corresponent a l'acomiadament improcedent.

A més, l'empresa ha proposat que el 40 per cent de la indemnització es pague en el primer trimestre de 2015.

Esta oferta inclou, addicionalment, un pla social que planteja les millores següents:

1) L'increment fins als 63 anys en el cost del conveni especial amb la Seguretat Social per a majors de 55 anys.
2) El llançament d'una línia de subvencions per a autònoms o emprenedors dissenyada per a afavorir a estos col·lectius i que consistiria en 5000 euros de subvenció a fons perdut per a treballadors procedents d'empreses en crisi del sector audiovisual.
3) La creació d'un pla específic d'accés al Fons Europeu d'Adaptació a la Globalització (FEAG) i que suposa una evident millora al pla de recol·locació inicialment plantejat, ja que a través del FEAG s'accediria a una política activa de recerca d'ocupació individualitzat per a cada treballador, a través de la constitució d'un fons que podria valorar-se en més de 3 milions d'euros per a la recerca d'accés al mercat laboral.
4) Un pagament lineal de 2.500 euros a les persones amb una discapacitat acreditada.

Esta proposta està condicionada a la firma unànime de tots els representants de la mesa de negociació.

Possibilitat de no convocar els treballadors en assemblea

A pesar que l'oferta de l'empresa és avantatjosa per als treballadors, ja que excedix els límits inicialment fixats, la representació dels treballadors ha manifestat la possibilitat de no convocar als afectats una assemblea per a poder decidir si accepten o no els termes proposats per l'empresa.

La pròxima reunió se celebrarà demà a partir de les 16.30 hores.

NOVENA REUNIÓ DE LA MESA NEGOCIADORA DE L'ERO DE RTVV

18/03/2014

Hui s'ha mantingut la novena reunió del període de consultes de l'ERO de RTVV, en la que l'empresa ha realitzat una última oferta consistent en:

30 dies per any treballat amb un màxim de 30 mensualitats per als treballadors que cobren menys de 25.000 euros anuals, a més d'un pagament lineal de 8.000 euros

30 dies per any treballat amb un màxim de 30 mensualitats per als treballadors que cobren entre 25.000 i 35.000 euros anuals, a més d'un pagament lineal de 7.000 euros

28 dies per any treballat amb un màxim de 30 mensualitats per als treballadors que cobren entre 35.000 i 45.000 euros anuals, a més d'un pagament lineal de 6.000 euros

26 dies per any treballat amb un màxim de 30 mensualitats per als treballadors que cobren més de 45.000 euros anuals, a més d'un pagament lineal de 5.000 euros.

A més d'un pagament lineal de 3000 euros per als treballadors de la franja d'edat compresa entre els 45 i 55 anys.

En tots els casos, la suma de les quantitats no podria ser superior a la indemnització corresponent a l'acomiadament improcedent.

Pla Social de millores amb ajuda a minusvàlids

Esta oferta és molt superior a la legalment establida i inclou, a més, com a cost addicional a les indemnitzacions anteriorment assenyalades, un pla social que planteja les millores següents:

1) L'increment fins als 63 anys en el cost del conveni especial amb la Seguretat Social per a majors de 55 anys
2) El llançament d'una línia de subvencions per a autònoms o emprenedors dissenyada per a afavorir a estos col·lectius i que consistiria en 5000 euros de subvenció a fons perdut per a treballadors procedents d'empreses en crisi del sector audiovisual.
3) La creació d'un pla específic d'accés al Fons Europeu d'Adaptació a la Globalització (FEAG) i que suposa una evident millora al pla de recol·locació inicialment plantejat, ja que a través del FEAG s'accediria a una política activa de recerca d'ocupació individualitzat per a cada treballador, a través de la constitució d'un fons que podria valorar-se en més de 3 milions d'euros per a la recerca d'accés al mercat laboral.
4) Un pagament lineal de 3000 euros a les persones amb minusvalidesa acreditada

El Comité ha valorat esta proposta i s'ha compromés a presentar una contraoferta dijous que ve.

OCTAVA REUNIÓ DE LA MESA NEGOCIADORA DE L'ERO DE RTVV

17/03/2014

Hui s'ha mantingut l'octava reunió del període de consultes de l'ERO de RTVV, on l'empresa ha realitzat una nova oferta que inclou dos propostes:

La primera de les propostes està dividida per trams en funció d'una escala salarial. Les quanties, en este cas, han sigut:

30 dies per any treballat amb un màxim de 30 mensualitats per als treballadors que cobren menys de 25.000 euros anuals, a més d'un pagament lineal de 6.000 euros
29 dies per any treballat amb un màxim de 30 mensualitats per als treballadors que cobren entre 25.000 i 35.000 euros anuals, a més d'un pagament lineal de 5.000 euros
28 dies per any treballat amb un màxim de 30 mensualitats per als treballadors que cobren entre 35.000 i 45.000 euros anuals, a més d'un pagament lineal de 4.000 euros
26 dies per any treballat amb un màxim de 30 mensualitats per als treballadors que cobren més de 45.000 euros anuals, a més d'un pagament lineal de 4.000 euros.

La segona de les propostes és de 29 dies per any treballat per a tots els empleats amb un màxim de 30 mensualitats. Esta proposta també inclou un pagament lineal a tots els treballadors amb els imports següents:

a) Per als que cobren menys de 25.000 euros, 6.000 euros
b) Per als que cobren entre 25.000 i 35.000, 5.000 euros
c) Per als que cobren entre 35.000 i 45.000 o més de 45.000: 3.000 euros

En ambdós propostes s'inclou un pagament lineal addicional de 2.500 euros per als treballadors d'edats compreses entre els 45 i els 55 anys.

Pla Social de millores

Esta oferta és molt superior a la legalment establida i inclou, a més, com a cost addicional a les indemnitzacions anteriorment assenyalades, un pla social que planteja les millores següents:

1) L'increment fins als 63 anys en el cost del conveni especial amb la Seguretat Social per a majors de 55 anys
2) El llançament d'una línia de subvencions per a autònoms o emprenedors dissenyada per a afavorir a estos col•lectius i que consistiria en 5000 euros de subvenció a fons perdut per a treballadors procedents d'empreses en crisi del sector audiovisual.
3) La creació d'un pla específic d'accés al Fons Europeu d'Adaptació a la Globalització (FEAG) i que suposa una evident millora al pla de recol•locació inicialment plantejat, ja que a través del FEAG s'accediria a una política activa de recerca d'ocupació individualitzat per a cada treballador, a través de la constitució d'un fons que podria valorar-se en més de 3 milions d'euros per a la recerca d'accés al mercat laboral.

L'empresa creu en la necessitat arribar a un acord i en la possibilitat d'arribar al mateix, si bé, en el cas de no aconseguir l'acord, s'haurà de plantejar l'ERO amb les indemnitzacions corresponents a les legalment establides de 20 dies per any treballat, amb un límit de 12 mensualitats.

Demà es tornaran a reunir les parts

SETENA REUNIÓ DE LA MESA NEGOCIADORA DE L'ERO DE RTVV

13/03/2014

Esta vesprada s'ha mantingut la setena reunió del període de consultes de l'ERO de RTVV, en la que s'ha continuat negociant les conseqüències indemnitzatòries de les extincions de contractes. L'empresa ha realitzat una proposta dividida per trams en funció d'una escala salarial. Les quanties proposades han sigut:

29 dies per any treballat amb un màxim de 24 mensualitats per als treballadors que cobren menys de 25.000 euros anuals.

28 dies per any treballat amb un màxim de 24 mensualitats per als treballadors que cobren entre 25.000 i 35.000 euros anuals

27 dies per any treballat amb un màxim de 24 mensualitats per als treballadors que cobren entre 35.000 i 45.000 euros anuals.

25 dies per any treballat amb un màxim de 24 mensualitats per als treballadors que cobren més de 45.000 euros anuals

A més d'un pagament lineal de 2000 euros per als treballadors de la franja d'edat compresa entre els 45 i 55 anys.

La pròxima reunió se celebrarà el dilluns 17 de març.

SEXTA REUNIÓ DE LA MESA NEGOCIADORA DE L'ERO DE RTVV

11/03/2014

Este matí s'ha reunit la Mesa Negociadora de l'ERO de RTVV on l'empresa ha realitzat una segona oferta sobre indemnitzacions: 25 dies per any treballat amb un màxim de 22 mensualitats.

Els representants dels treballadors han rebutjat esta proposta.

La pròxima reunió se celebrarà el dijous 13 de març.

QUINTA REUNIÓ DE LA MESA NEGOCIADORA DE L'ERO DE RTVV

07/03/2014

Este matí s'ha reunit la Mesa Negociadora de l'ERO de RTVV, en la quinta reunió del període de consultes, on les parts han constatat les divergències existents en la interpretació de les causes motivadores de l'ERO, la qual cosa no és obstacle perquè les pròximes reunions se centren a buscar punts d'acord sobre les conseqüències derivades de les extincions dels contractes de treball.

La pròxima reunió se celebrarà el dimarts 11 de març.

QUARTA REUNIÓ DE LA MESA NEGOCIADORA DE L'ERO DE RTVV

05/03/2014

Este matí s'ha reunit la Mesa Negociadora de l'ERO de RTVV on s'ha valorat l'oferta econòmica realitzada per l'empresa la setmana passada, consistent en 24 dies per any treballat amb un màxim de 20 mensualitats, i que els representants dels treballadors han considerat com no suficient per limitar-se a l'aspecte econòmic i no presentar una oferta global.

Ambdós parts han manifestat la seua disposició que s'ha de seguir negociant l'abast d'un possible acord sobre condicions econòmiques de les extincions contractuals, manifestant la Representació dels Treballadors la necessitat d'incloure possibles recol·locacions que pogueren afectar determinats col·lectius.

D'altra banda, al marge de la causa legal que precipita el tancament de l'empresa, respecte a la situació econòmica negativa, l'empresa ha recordat que RTVV SAU conserva el CIF de Televisió Autonòmica Valenciana i és resultant –previ canvi de denominació social- de la fusió de Televisió Autonòmica Valenciana i Ràdio Autonomia Valenciana, per la qual cosa en termes de valoració de qualificació econòmica negativa, la generació de pèrdues de les empreses fusionades no pot ser desconeguda, com tampoc pareix raonable obviar que l'estructura econòmica i productiva de l'activitat ha sigut enormement deficitària, al punt de generar pèrdues acumulades de centenars de milions d'euros.

La pròxima reunió se celebrarà el divendres 7 de març.

TERCERA REUNIÓ DE LA MESA NEGOCIADORA DE L'ERO DE RTVV

28/02/2014

Este matí s'ha reunit la Mesa Negociadora de l'ERO de RTVV on l'empresa ha reiterat les causes que motiven la presentació de l'ERO i que provenen de la promulgació de la llei 4/2013 que provoca l'extinció de la totalitat dels contractes de treball, en un context de clara situació econòmica negativa per a l'empresa.

Així mateix s'ha realitzat, per part de l'empresa, una primera oferta sobre indemnitzacions: 24 dies per any treballat amb un màxim de 20 mensualitats.

El proper dimecres 5 de març se celebrará la següent reunió.

SEGONA REUNIÓ DE LA MESA NEGOCIADORA DE L'ERO DE RTVV

26/02/2014

Este matí s'ha reunit la Mesa Negociadora de l'ERO de RTVV on s'ha exposat, per part de l'empresa, la causa concorrent de l'Expedient de Regulació d'Ocupació i s'ha discutit la documentació aportada la setmana passada en la reunió de constitució de la Mesa.

En este sentit, els representants de l'empresa han reiterat les causes que motiven la presentació de l'ERO i que provenen, en primer terme, de l'aplicació de la Llei 4/2013 de les Corts Valencianes i que implica l'extinció de la totalitat dels contractes de treball, tot en un context d'una evident situació econòmica negativa.

Divendres que ve se celebrarà una nova reunió de la Mesa on s'exploraran les condicions econòmiques que concorren en l'ERO.

Avís portabilitat telèfons mòbils

07/02/2014

Una vegada finalitzat el termini per a la tramitació de les sol·licituds de canvis de titularitat de les línies de telefonia mòbil, l'empresa procedirà a donar de baixa aquelles que corresponen a empleats en situació de permís retribuït que no ho hagen sol·licitat en el termini habilitat a este efecte. L'empresa es reserva la possibilitat de bloquejar els terminals mòbils que no hagen sigut tornats.

Tots els canvis de titularitat s'han tramitat i s'han confirmat a cada usuari per mitjà de correu corporatiu. Si este no fóra el seu cas, havent-ho sol·licitat, pose's en contacte a través del mail habilitat per a això a fi de fer-la efectiva.

Els dubtes o consultes sobre el procés, així com les situacions especials, poden dirigir-se a telefoniamovil@rtvv.es abans del dia 14/02/2014.

Informació cartes remeses pel SEPE

28/01/2014

En relació amb les cartes recentment remeses pel Servici Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) als treballadors, l’empresa vol informar:

L'empresa és qui està obligada a l'abonament de les prestacions per desocupació cobrada pels treballadors des que el seu acomiadament es va fer efectiu i fins al 25 de novembre del 2013. Per tant cap treballador haurà de tornar cap quantitat ni preocupar-se per esta qüestió. L'empresa abonarà directament eixes quantitats al SEPE, i posteriorment les descomptarà dels salaris de tramitació que ha d'abonar a cada treballador, i que esperem que puguen formalitzar-se al llarg del pròxim mes a aquells treballadors que hagen aportat la documentació requerida anteriorment.

Les úniques quantitats que el treballador haurà de tornar al SEPE personalment són aquelles que haja percebut després de l’esmentada data. Per error del SEPE, o per alguna altra incidència causada per l 'alt nombre de persones afectades, alguns treballadors han cobrat la prestació per desocupació fins a final de novembre, inclús alguns fins a desembre. Eixes percepcions sí que ha de tornar-les personalment cada treballador i estan explicitades i recollides en la carta remesa pel SEPE.

Que el SEPE envie les cartes és un imperatiu legal, ja que han de comunicar a cada afectat que la resolució acordada en el seu dia per la qual havia de cobrar la prestació per desocupació ara ha de revocar-se, ja que són prestacions indegudes per la nul·litat de l'acomiadament, i ja que és l'empresa l'obligada al seu pagament. És per tant una qüestió formal que han de complir. No obstant això, esta Direcció de l'empresa ja els ha remés escrit comprometent-se al seu pagament, i sol·licitant que no es requerisca als treballadors el pagament de la prestació.

Com sempre l’empresa posa a disposició dels treballadors el telèfon de RRHH 96 318 31 52 així com en l'email organitzaciolaboral@rtvv.es per a atendre els dubtes dels treballadors.

Avís arreplegada efectes personals

24/01/2014

L'empresa comunica als treballadors que, a partir del pròxim 3 de febrer, de 9 a 14 hores, poden passar a arreplegar els seus efectes personals segons l'ordre annex a esta comunicació. El procediment d'arreplegada serà el següent:

Al Centre de Formació s'habilitarà una sala d'espera on personal de seguretat acompanyarà individualment cada treballador que podrà accedir al seu lloc de treball a arreplegar, única i exclusivament, els seus efectes personals.

L'empresa posa a disposició dels treballadors una adreça de correu electrònic per a resolució d'incidències, casos particulars, canvi de dies, etc.. efectespersonals@rtvv.es

En el suposat cas que necessitara accedir per algun motiu a un equip informàtic corporatiu, haurà de sol·licitar-ho prèviament a través del compte de correu anterior, especificant a quin equip i amb quin objectiu.

Guia de preguntes més freqüents relacionades amb la devolució de materials

10/01/2014

Informació relacionada amb la devolució de materials (pdf) >>>

Avís devolucions portàtils

02/01/2014

Tot empleat que es trobe actualment en situació de permís retribuït i que tinga assignat un equip portàtil per part de l'empresa, ha de tramitar la seua devolució juntament amb tots els accessoris, al Centre de Formació, en el termini d'una setmana des del pròxim 8 de gener. L’horari del registre és de 9.00 a 14.00 hores, de dilluns a divendres.

El personal adscrit als centres de producció d'Alacant o Castelló podrà tornar el material al personal de seguretat en les seus respectives. El personal de Madrid o Barcelona tornarà el material aprofitant el servei de missatgeria de l'empresa.

A partir de la data de finalització del termini, l'empresa es reserva la possibilitat de suspendre o anul·lar la línia assignada al portàtil, en el cas que la tinguera.

Els dubtes o situacions especials així com les consultes i suggeriments es poden dirigir a devoluciomaterial@rtvv.es

Avís per al canvi de titularitat dels telèfons mòbils

02/01/2014

L'empresa facilitarà, en la mesura de les seues possibilitats, el canvi de titularitat de les línies telefòniques mòbils assignades als treballadors. Per a això, es requerix que en el termini d'una setmana des del pròxim 8 de gener , es faça arribar una sol·licitud completada i firmada (segons model adjunt) a telefoniamovil@rtvv.es. En eixe mateix termini, el terminal telefònic, si fóra propietat de RTVV, haurà de ser entregat juntament amb tots els seus accessoris en registre d'entrada (Centre de Formació RTVV). L’horari del registre és de 9.00 a 14.00 hores, de dilluns a divendres.

El personal adscrit als centres de producció d'Alacant o Castelló podrà tornar el material al personal de seguretat en les respectives seus. El personal de Madrid o Barcelona tornarà el material aprofitant el servei de missatgeria de l’empresa.

No es tramitarà cap canvi de titularitat si prèviament no hi ha constància fefaent de la devolució del terminal i els accessoris assignats.

A partir de la data de finalització del termini, l'empresa es reserva la possibilitat de suspendre o anul·lar la línia en el cas que el treballador no haja realitzat els tràmits oportuns per a mantenir-la.

Els dubtes o situacions especials així com les consultes i suggeriments es poden dirigir a devoluciomaterial@rtvv.es

Model de sol·licitud (word) >>>

Sol·licitud documentació per a càlculs de salaris tramitació

27/12/2013

Burjassot, 27 de desembre del 2013.

Estimat/da Sr/a:

Per a calcular els salaris de tramitació que li corresponen, l'empresa n'ha de descomptar prèviament tant els rendiments de treball (per compte propi o alié) percebuts per vosté durant l'esmentat període, com la prestació per desocupació que haja pogut percebre. També tenen incidència en el càlcul les situacions d'IT, AT o maternitat/paternitat. Per tot això, és necessari que ens remeta la documentació següent com més prompte millor:

 

- Vida Laboral que comprenga tot el període que vosté va estar afectat per l'expedient.

- Històric de bases de Cotització del període comprés des de l'endemà de la seua data de baixa efectiva fins al 4 de novembre del 2013, ambdós inclusivament.

- Informes d'alta i baixa de qualsevol Incapacitat Temporal, Accident de Treball, Maternitat o Paternitat, succeïda durant eixe període i les bases de cotització.

- En cas d'haver exercit una activitat per compte propi pot posar-se en contacte amb l'empresa a través de l'email organitzaciolaboral@rtvv.es per a concretar els detalls de la informació a aportar, i també en cas que haja capitalitzat la prestació del SEPE en cobrament únic.

 

En el cas que vosté no remeta la documentació anteriorment mencionada abans del 15 de gener del 2014 , no es podrà realitzar el càlcul, ni per tant l'abonament.

 

Finalment li recordem la impossibilitat de simultanejar el cobrament de la nòmina de RTVV amb la prestació laboral en una altra empresa o administració sense haver-ho comunicat a esta empresa o haver obtingut autorització prèvia, cosa que pot donar lloc a les sancions legalment previstes a este efecte.

 

Atentament

 

El Consell de Liquidació de RTVV, SAU.

Acord Junta General d'Accionistes 28 novembre del 2013.

( DOCV 28/11/2013).

 

 

Informació nòmines

12/12/2013

L'empresa comunica als treballadors readmesos que hui, 12 de desembre, s'ha procedit a l’enviament per correu electrònic de la nòmina ordinària del mes de novembre.

A més, s'han habilitat equips de consulta en el Centre de Formació del CPP de Burjassot per a obtindre altres rebuts salarials. Es podrà consultar qualsevol informació a través del Portal IP o imprimir les nòmines. Estos equips estan accessibles en horari de 09:00 AM - 14:00 PM de dilluns a divendres.

Les dubtes o situacions especials, així com les consultes i suggeriments es poden dirigir a organitzaciolaboral@rtvv.es

Informació nòmines novembre

5/12/2013

L'empresa comunica als treballadors readmesos que hui, 5 de desembre, s'ha procedit a la liquidació de la nòmina ordinària del mes de novembre, computada des del dia 6, dia següent a la data en què van deixar de meritar-se els salaris de tramitació i comença el pagament dels salaris ordinaris. El pagament s'efectuarà en el compte corrent on el treballador percebia la seua nòmina.

Per al correcte càlcul i abonament dels salaris de tramitació, els empleats hauran de remetre per correu ordinari al CPP de Burjassot, o per mitjà de documents escanejats a l'email organitzaciolaboral@rtvv.es, la seua vida laboral i l'històric de cotitzacions que comprenga tot el període en què va estar de baixa en l'empresa.

PREGUNTES FREQÜENTS

Sóc empleat afectat inicialment per l'ERO i tinc pendent el meu reingrés. Com i quan se'm comunicarà la meua situació?

L'empresa et comunicarà per mail al teu correu corporatiu (usuari@rtvv.es) la teua situació en les 72 h següents a la recepció de la notificació per part del TSJ de la nul·litat de l'ERO. A més, com s'ha realitzat en ocasions anteriors, la comunicació s'enviarà també al correu personal, sempre que l'empresa dispose d'eixa informació.

Ací tens tota la informació necessària per a connectar-te al teu correu corporatiu (pdf) >>>

Com puc posar-me en contacte amb l'empresa?

S'ha habilitat el compte de correu organitzaciolaboral@rtvv.es per a rebre les comunicacions dels treballadors (dubtes, consultes o suggeriments) i per a comunicar situacions especials que l'empresa haja de conéixer.

També està disponible el telèfon de contacte de RRHH 963.183.152 amb el mateix objectiu. L'horari d'atenció serà de 09:00 a 14:00 de dilluns a divendres.PROPIETAT DE RTVV

No transferible a persones o entitats alienes a la pròpia organització.

RTVV - Comunicació. Optimitzat per 1024x768